Nowe numery rachunków bankowych na przelewach.

Wiele banków stosuje nowy sposób oznaczania rachunków bankowych. Przed 8-znakowym identyfikatorem banku pojawiła się dwa znaki liczby kontrolnej. Aby były dobrze drukowane na poleceniach przelewu, wpisać je należy w następujący sposób: dwa znaki, kreska pozioma, osiem znaków, kreska pozioma, reszta numeru. Zamiast kreski poziomej może być zastosowana spacja (znak odstępu). Poniżej przykłady.
a/ 32-25874504-5980672893-040 
b/ 51 87224852 64640912-823-PLNCURR
Trzeci człon, numer naszego rachunku w ramach banku momoże być pisany dowolnie, z kreskami, odstępami, dowolnymi znakami.

Własne rachunki bankowych.

Jeśli użytkownik wykorzystuje w firmie kilka rachunków bankowych (np. w rachunki różnych bankach, różne subkonta w jednym banku), może dostosować program ZBYT do ich obsługi. Zakładanie nowych rachunków oraz zmiana informacji o istniejących wykonuje się przez uruchomienie zadania "Funkcje specjalne - Obsługa danych stałych - Rachunki bankowe".Numer banku w systemie (nadawany automatycznie) pokazywany jest z lewej strony tabelki. Numer pokazany z prawej strony służy do określenia kolejności, w jakiej wyświetlane będą banki na liście w momencie, gdy trzeba wskazać bank na liście - jako pierwszy wybrać można ten najczęściej używany.

Przypisanie banku do odbiorcy.

Jeśli w programie zdefiniowane są dwa banki (lub więcej), przy wydruku własnej faktury program prosi o wskazanie numeru rachunku bankowego, który umieszczony będzie na dokumencie. Można to pytanie wyeliminować, wypełniając na karcie kontrahenta pole nr banku - wtedy ten bank będzie drukowany bez pytania. Wpisać należy numer banku w systemie, czyli ten z lewej strony.